محصول دیجیتالی

نسخه دیجیتال شماره ۱۴۱ (دی ۹۸) ساناز سانیا

نسخه دیجیتال شماره ۱۴۱ (دی ۹۸) ساناز سانیا
نسخه دیجیتال شماره ۱۴۱ (دی ۹۸) ساناز سانیا
نسخه دیجیتال شماره ۱۴۱ (دی ۹۸) ساناز سانیا
نسخه دیجیتال شماره ۱۴۱ (دی ۹۸) ساناز سانیا
محصول دیجیتالی

نسخه دیجیتال شماره ۱۴۱ (دی ۹۸) ساناز سانیا

ناموجود
اضافه به سبد خرید

برگ دیگری از دفتر روزگار ورق خورد و صفحات

زرد و نارنجــی آن، جای خــود را به برگهای

ســفید برفی دادند. حال فصل دیگری از این

دفتر باز شده، فصلی سپید و پاک. فصلی که در

هر ورق آن میتوان شکوه، عظمت و مهربانی و

عطوفت خداوند را نظارهگر بود. برف مظهر صلح

است و زمستان مظهر پاکی. از اینرو، زمستان

را میتوان به پاک کردن دلها از کینه و نفرت

تعبیر کرد.

دی بار دیگر آمد. حاال دوباره ننهسرما از خواب

بیدار میشود و چند ماه میهمان ما و طبیعت

خواهد شد. دی ماه زیبایی است؛ چراکه با آمدن

خود چند میهمان را با خود به همراه میآورد. از

یک سو به ذات طبیعی خود برف و سرما را ارمغان

میآورد، از سوی دیگر، به مناسب فرا رسیدن

سال نو مسیحیان، بابانوئل را همراهی میکند. از

سوی دیگر هم، نخستین شب آن همزمان است

با برگزاری جشن یلدا که بزرگترین شب سال

نام گرفته است. شبی که به بهانه طوالنی بودن،

همه اعضای خانواده را دور هم جمع میکند تا

بار دیگر تبلور صمیمیت در خانواده را احیا کند.

سانازسانیا هم به رســم همیشگی خود دست

در دســت طبیعت میدهد و در محتوای خود

تغییراتی زمستانی و کریسمسی ایجاد میکند.

از اینرو، به مناسب فرا رسیدن ایام کریسمس و

سال نو میالدی، پروندهای از خوراکهای ویژه

کریسمس را برای شما آماده کردهایم تا با آموزش

این خوراکها بتوانیم ارادت خود را به مخاطبان

مسیحی و جامعه ارامنه ابراز کنیم. خوراکهایی

از جنس بوقلمون، شــیرینی زنجبیلی و کیک

کریسمس که از مهمترین اعضای این پرونده

هستند.

اما شدیدتر شدن ســرمای هوا بهانهای شد تا

پروندهای هم به آموزش ســوپهای زمستانی

اختصاص دهیم تا با تهیه و ســرو آنها سرما

را با گرما لذتبخش کنید. یکــی دیگر از مواد

غذایی که در زمستان بسیار دلچسب میشود و

طرفداران خاص خود را دارد، انواع ترشی و شور

است که سرو آنها در کنار بسیاری از خوراکها،

خوشــمزگی و خوشطعم بودن خوراکها را

دوچندان میکند.

شایان ذکر است که پروندههای ویژه کریسمس

و خوراکهای زمســتانی دلیل نمیشــود که

دست از معرفی پروندههای ثابت ماهنامه یعنی

صبحانه، آشپزی سنتی و پایان شیرین برداریم.

در صفحاتی از این شماره نیز میتوانید دستورات

جالبی از آنها را مشاهده کنید.

محصولات مرتبط

محصولی برای نمایش وجود ندارد