محصول دیجیتالی

شماره 142 (بهمن 98) ساناز سانیا

شماره 142 (بهمن 98) ساناز سانیا
شماره 142 (بهمن 98) ساناز سانیا
شماره 142 (بهمن 98) ساناز سانیا
شماره 142 (بهمن 98) ساناز سانیا
محصول دیجیتالی

شماره 142 (بهمن 98) ساناز سانیا

۱۰٫۰۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

تقویم تاریخ یک بار دیگر ورق خورد و صفحه

یازدهم باز شد. برگ دیگری از دفتر طبیعت

گشوده شد، برگی که پوشش سفید برف،

زیبایی آن را دوچندان کرده است. حالا دیگر

بهتر در م ییابیم که هیچ چیز در طبیعت ثابت

نیست؛ همه چیز گذراست، همه چیز دائم

در حال پوست اندازی است. از سرسبزی بهار

و گرمای تابستان گرفته تا برگریزان پاییز و

بر فریزان زمستان؛ هر کدام م یآیند که صحنه

را برای دیگری آماده کنند و سپس م یروند.

این تغییرات و پوس تانداز یها البته صرفا به

ظاهر طبیعت برنمی گردد، بلکه هر کدام از

این تغییرات، آبستن تحولات شگرف دیگری

است. از نوع پوشش لباس در فص لهای مختلف

گرفته تا انتخاب مقاصد گردشگری همه و

همه موید این موضوع هستند؛ اما اگر کمی

عمی قتر به موضوع بنگریم در م ییابیم که این

تغییرات اتفاقا در هنر آشپزی و سبک خورد

و خوراک نیز نمود پیدا م یکند، چراکه فارغ

از خورا کهای چهارفصل، هنر آشپزی برای

هر فصل و هر آب و هوا، برگ آس خود را رو

م یکند.

سانازسانیا هم از این قاعده مستثنا نیست و

با توجه به سرد شدن آب و هوا، در نظر دارد

بهتری نهای خود را درا ین زمستان به مخاطبان

و علاق همندان هنر آشپزی ارائه دهد. یکی از

لذ تبخ شترین خورا کها در فص لهای سرد،

سرو خورا کهای داغ و آبکی است. از ای نرو،

این بار علاوه بر سو پها و آ شهای خوشمزه

زمستانی، صبحانه و عصران ههایی مقوی در نظر

گرفتیم که جزء جدای یناپذیرا ز فرهنگ خوراک

ایران هستند؛ خود را برای کل هپاچه و سیراب و

شیردان آماده کنید.

پرونده ویژه این شماره را به جناب کلم قمری

اختصاص دادیم و از او خواستیم تا خجالت

را کنار بگذارد و به جمع بقیه سبزیجات در

آشپزخانه ملحق شود. در این شماره، از او برای

نقش آفرینی در چهار بازی متفاوت دعوت

کردیم و امیدواریم لذت ببرید.

علاوه بر این، مانند همیشه در این شماره نیز

پرونده ای را به خوراک های سنتی و مدرن

اختصاص داد هایم که با تهیه هر کدام از آن ها

م یتوان زمستان امسال را بدون جمله تکراری

«امشب شام چی بگذارم؟ » سپری کرد.

در بخش شیرین ماهنامه نیز نمون هایا ز بهترین

کی کها و شیرین یها را ارائه داد هایم که م یتوان

با سرو آ نها ب ههمراه یک فنجان چای یا قهوه

داغ در هوایی سرد، شیرینی خاطر هانگیزی را

به کام خود هدیه دهید.